MA JAB 12B FRAMINGHAMMER UMA JAB 12B HOPONIUS UNION UMA JAB 12B MASS RISING UMA JAB 12C LASHES UMA JAB 500B FIRE IN THE HAM UMA JAB 500B FRAMINGHAMMER BA CN UMA JAB 500B HOPSTITUTION UMA JAB 500B HOUSE LAGER UMA JAB 500B KIWI RISING U